สอดคล้องกับตัวชี้วัด สงป. ยุทธ์ ตัวชี้วัด 20 ปี/โครงการยุทธ สธ. PA ตัวชี้วัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบรายงานผลภาพรวม เทมเพลต
1 51ผ3 1ป1 - น1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 96.67 96.32 92.48 94.51 ร้อยละ 95 พ, ต, สว, ด่าน, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 ไฟล์เอกสาร
2 - 4ป4 - - จำนวนหมวดที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประเมินผลสิ้นปี ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 ทุกหน่วยงาน ธนาพนธ์ (ก.พ.ร.) 7309 ไฟล์เอกสาร
3 - 4ก3 - - จำนวนของระบบงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับ 5 6 ศูนย์ข้อมูลฯ สุกัญญา ศูนย์ข้อมูลฯ 7222 ไฟล์เอกสาร
4 52ล1 2ป2 - - ร้อยละของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 79.7 ร้อยละ 82.5 พ, ต, สว, ด่าน, ยา, อาหาร ธนศักดิ์ ช. 7256 ไฟล์เอกสาร
5 52ผ1 2ก2 - - ร้อยละของผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 90.9 ร้อยละ 90 พ, ต, สว, ด่าน, ยา, อาหาร ธนศักดิ์ ช. 7256 ไฟล์เอกสาร
6 41ล1 - - - ร้อยละของผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมจากมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 76.10 ร้อยละ 70 วราวุธ ย. 7341 ไฟล์เอกสาร
7 41ผ1 - - - ร้อยละของผู้บริโภคมีความรู้ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมจากมาตรการส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 62.69 ร้อยละ 70 วราวุธ ย. 7341 ไฟล์เอกสาร
8 - - ต / ค1 ป.1 / ข1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1: 96.19 ขั้นที่ 2: 33.22 RDU ขั้นที่ 1: ร้อยละ 98.7 RDU ขั้นที่ 2: ร้อยละ 34.0 RDU ขั้นที่ 1: ร้อยละ 98.7 RDU ขั้นที่ 2: ร้อยละ 39.78 RDU ขั้นที่ 1: ร้อยละ 99.78 RDU ขั้นที่ 2: ร้อยละ 41.41 RDU ขั้นที่ ๑ = ๙๕% RDU ขั้นที่ 2 = ๒๐% ย คบ สรียา คบ 7392 ไฟล์เอกสาร
9 - - ต / ค4 - ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 86.43 ร้อยละ 80 ย อ สว นิธิวดี ช. 7292 ไฟล์เอกสาร
10 - 4ก2 - - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 4 ร้อยละ 46 ร้อยละ 68.30 ร้อยละ 94.53 100 ทุกหน่วยงาน อุดมลักษณ์ ช. 7263 ไฟล์เอกสาร
11 51ล1 1ก3 - - ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง ระดับ1 ระดับ1 ระดับ 1 ร้อยละ 20 พ, ต, สว, ยา, อาหาร เจตสุภา ช. 7292 ไฟล์เอกสาร
12 - 2ก2 - - ร้อยละของผู้บริโภคเข้าถึงสื่อองค์ความรู้ที่ อย. ประชาสัมพันธ์ ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี 81.2 80 ศูนย์ข้อมูลฯ พศ ธนศักดิ์ ช. 7256 ไฟล์เอกสาร
13 41ล3 - - - ร้อยละของผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) เป้าหมายมีความปลอดภัย ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ร้อยละ 81.68 ร้อยละ 60 ณัฐนุช อ. 7214 ไฟล์เอกสาร
14 41ผ1 - - - ร้อยละของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สดกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ร้อยละ 81.30 ร้อยละ 60 ณัฐนุช อ. 7214 ไฟล์เอกสาร
15 53ล1 - - น2 ร้อยละของมูลค่าการผลิตยามุ่งเป้า เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า 15.90 ร้อยละ 15.96 ร้อยละ 20.37 ร้อยละ 21.45 ร้อยละ 20 ย. ยุทธนา ย. 7115 ไฟล์เอกสาร
16 53ล2 3ก2 - - ร้อยละของรายการยามุ่งเป้าที่สามารถส่งออกได้ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 17.86 ร้อยละ 17.86 ร้อยละ 35.17 ร้อยละ 20 ยุทธนา ย. 7115 ไฟล์เอกสาร
17 53ล3 3ก2 - - ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายที่สามารถส่งออกได้ ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ร้อยละ 14.81 ร้อยละ 20 ณัฐนุช อ. 7214 ไฟล์เอกสาร
18 53ผ1 3ก4 - - ร้อยละของผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านการประเมินหรือรับรองสมรรถนะ N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 พัชรีวรรณ ย. 7315 ไฟล์เอกสาร
19 21ล1 3ก5 ค3 ข2 จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมหรือส่งออกได้รับการอนุญาต (ตำรับ) 9 ตำรับ 14 ตำรับ 17 ตำรับ 16 ตำรับ 40 ตำรับ ย. อ. พ. สสผ. กนกกาญจน์ สสผ. 7430 ไฟล์เอกสาร
20 21ผ1 - - - จำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้างนวัตกรรมหรือส่งออกสามารถดำเนินการขออนุญาต ขึ้นทะเบียน จดแจ้ง หรือแจ้งรายละเอียด 12 ราย 5 ราย 11 ราย 7 ราย 25 ราย ย. อ. พ. สสผ. กนกกาญจน์ สสผ. 7430 ไฟล์เอกสาร
21 - - - ข3 ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น มีการทบทวนรายการยากลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 12.86 ร้อยละ 18.57 ร้อยละ 21.43 ร้อยละ 20 ย. ยุทธนา ย. 7115 ไฟล์เอกสาร
22 - 3ก1 - - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ และผู้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ขออนุมัติแนวทางการสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ Online และเริ่มดำเนินการ 79.65 80 ย อ พ ต ส วอ สสผ นันทภัค กพร. 7336 ไฟล์เอกสาร
23 - 1ก1 - - ร้อยละของกระบวนงานพิจารณาอนุญาตที่ได้รับการปรับปรุง ประเมินผลรอบ 2 ประเมินผลรอบ 2 51.12 41.48 20 ย อ พ ต ส วอ สสผ ย อ พ ต ส วอ สสผ ไฟล์เอกสาร
24 - 3ก2 - - ร้อยละของผู้ประกอบการสามารถประกอบการได้ต่อเนื่องหลังการปรับกฎระเบียบใหม่ N/A N/A ร้อยละ 83.08 ร้อย 99.25 80 วราวุธ ย. 7341 ไฟล์เอกสาร
25 - - - ข2 ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 93.65 ร้อยละ 99.16 ร้อยละ 98.7 ร้อยละ 99.55 ร้อยละ 99 ย อ สว ต พ ด่าน ศรป คบ กรกนก ศรป. 7410 ไฟล์เอกสาร
26 51ผ1 - - - ร้อยละของคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 99.88 99.93 99.88 99.85 ร้อยละ 99 พ, ต, สว, ด่าน, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 ไฟล์เอกสาร
27 51ผ2 - - - ร้อยละของคำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 100 100 100 99.99 ร้อยละ 98 พ, ต, สว, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 ไฟล์เอกสาร
28 51ผ6 - - - ร้อยละของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย 94.90 94.26 95.17 86.68 ร้อยละ 100 พ, ย, ต, อ, ส, วอ วธู ช. 7269 ไฟล์เอกสาร
29 51ผ5 - - - ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 100 74.65 100 100 ร้อยละ 100 พ, ต, สว, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 ไฟล์เอกสาร
30 51ผ7 - - - ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 100 83.33 100 100 ร้อยละ 100 พ, ต, สว, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 ไฟล์เอกสาร
31 51ผ4 - - - ร้อยละของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 99.99 99.99 99.99 99.73 ร้อยละ 99.5 พ, ต, สว, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 ไฟล์เอกสาร
32 51ผ8 - - - ร้อยละของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 พ, ย, ต, อ, ส, วอ ภัทรพร,วชิราภรณ์ ศรป. 7410 ไฟล์เอกสาร
33 - 1ก3 - - ร้อยละของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 80.14 ร้อยละ 84.60 ร้อยละ 93.24 ร้อยละ 93.59 80 ย อ พ ต ส วอ ภัทรพร, วชิราภรณ์ ศรป. 7410 ไฟล์เอกสาร
34 41ล2 - - - ร้อยละของรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีรายงานว่าไม่ปลอดภัยจากการใช้ได้รับการจัดการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 พ, ต, สว, ด่าน, ยา, อาหาร, พศ, ช พรทิพย์ ช. 7288 ไฟล์เอกสาร
35 - 1ก4 - - ร้อยละของเครือข่ายที่มีการทำงานด้านเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 77.8 83.33 100 100 60 ย อ พ ต ส วอ คบ ศรป อาทิตย์ คบ. 7383 ไฟล์เอกสาร
36 31ผ1 - - ข5 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ณัฐนุช อ. 7214 ไฟล์เอกสาร
37 31ล1 - ค2 - ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ร้อยละ 88.46 ร้อยละ 80 ณัฐนุช อ. 7214 ไฟล์เอกสาร
38 11ล1 - - - ร้อยละของสถานประกอบการมีการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นให้อยู่ในระบบการควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ต. ชลามาศ ต. 7771 ไฟล์เอกสาร
39 11ผ1 - - - ร้อยละของรายงานการรับจ่ายวัตถุเสพติดที่พบว่ามีความผิดปกติได้รับการตรวจสอบ แก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ต. ชลามาศ ต. 7771 ไฟล์เอกสาร
40 - 1ก1 - - ร้อยละของจำนวนกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามแผน ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 100 ย อ พ ต ส วอ วินัย กลุ่ม น. 7092 ไฟล์เอกสาร
41 - 1ก1 - - ระดับความสำเร็จของการจัดทำประมวลกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความเป็นเอกภาพ ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5 5 ย อ พ ต ส วอ กุลชนา กลุ่ม น. 7086 ไฟล์เอกสาร
42 - 1ก5 - - ระดับความสำเร็จของการนำผลความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 5 5 ช พ สว ย อ สิตานันท์, พัทธ์ริศา ช. 7286, 7021 ไฟล์เอกสาร
43 - 1ก5 - - ระดับความสำเร็จของ อย. ในการมีบทบาทเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวทีระดับอาเซียน ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 5 5 สว พ ย อ สิตานันท์, ชฎาธร ช. 7286, 7021 ไฟล์เอกสาร
44 - 1ก6 - - ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 5 ย อ ช เยาวเรศ ช. 7289 ไฟล์เอกสาร
45 - 1ก7 - - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบจัดการภาวะวิกฤติด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 2 ได้ระดับ 5 5 ทุกหน่วยงาน พรทิพย์ ช. 7288 ไฟล์เอกสาร
46 - 3ก5 - - ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพคาบเกี่ยวหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเทคโนโลยีใหม่ได้รับการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการอนุญาต ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ร้อยละ 100 100 สสผ กนกกาญจน์ สสผ. 7430 ไฟล์เอกสาร
47 - 2ก1 - - จำนวนเครือข่ายในการให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 13,877 เครือข่าย 13,902 เครือข่าย 13,902 เครือข่าย 13,902 เครือข่าย 13,900 กอง พศ. พาฝัน พศ. 7124 ไฟล์เอกสาร
48.1 - - - น3 - ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ร้อยละ 5.38 ร้อยละ 17.01 ร้อยละ 23.97 ร้อยละ 63.58 ร้อยละ 88 ทุกหน่วยงาน ระวีวรรณ สล. 7130 ไฟล์เอกสาร
48.2 - - - น4 - ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 17.24 ร้อยละ 41.61 ร้อยละ 63.14 ร้อยละ 96.24 ร้อยละ 96 ทุกหน่วยงาน ระวีวรรณ สล. 7132 ไฟล์เอกสาร
49 - - - น5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ทุกหน่วยงาน สุณัฐพัฒน์ สล 7104 ไฟล์เอกสาร
50 - 1ก2 - - ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งหน่วยวิชาการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ มีแบบการประเมินทะเบียนตำรับยาด้วยผู้ประเมินภายใน (ยาสามัญใหม่ ) ระดับ 3 ระดับ 5 5 สุภัทรา ย. 7190 ไฟล์เอกสาร
51 - 4ก1 - - ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 1 2 ระดับ 3 ระดับ 5 5 ทุกหน่วยงาน ธนาพนธ์ กพร. 7309 ไฟล์เอกสาร
52 - 4ก1 - - ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับที่ 2 ระดับที่ 2 ประเมินผลสิ้นปี อยู่ระหว่างรอผลคะแนนจากสำนักงาน ปปช. 5 ทุกหน่วยงาน ไทรทอง, รัชนีกร สล. 7184, 7241 ไฟล์เอกสาร
53 - 4ก3 - - จำนวนกระบวนงานที่มีการปรับปรุงและพัฒนาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จำนวนกระบวนงานทั้งหมด 403 กระบวนงาน) 16 16 62 89 180 ย อ พ ต ศูนย์ข้อมูลฯ สุกัญญา ศูนย์ข้อมูลฯ 7222 ไฟล์เอกสาร
54 - 4ก3 - - จำนวนของกระบวนงานที่สามารถให้บริการต่อเนื่อง (Non-Stop Service) 16 16 62 209 180 ศูนย์ข้อมูลฯ สุกัญญา ศูนย์ข้อมูลฯ 7222 ไฟล์เอกสาร
55 - 4ก3 - - จำนวนแอพพลิเคชั่นระบบที่เชื่อมโยงกันภายในและภายนอกหน่วยงาน (จำนวนแอพพลิเคชั่นระบบที่ต้องเชื่อมโยงกันมีทั้งหมด 11 ระบบ) 5 5 5 5 5 ศูนย์ข้อมูลฯ สุกัญญา ศูนย์ข้อมูลฯ 7222 ไฟล์เอกสาร
56 - 5ก1 - - ระดับความสำเร็จตามแผนของการพัฒนาคลังข้อมูล (Big Data) ของ อย. ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 5 5 ย อ สว ต พ ด่าน ศรป ศูนย์ข้อมูลฯ สุกัญญา ศูนย์ข้อมูลฯ 7222 ไฟล์เอกสาร
57 - 5ก2 - - จำนวนงานวิจัยและ R2R ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบ หรือสร้างนวัตกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 0 1 0 2 (สะสม) 2 อดุลย์ ช. 7256 ไฟล์เอกสาร
58 - 3ป3 - - ร้อยละของมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น N/A N/A N/A 1,928,081,660 บาท (Baseline) 3 ชุติมาภรณ์ 7341 -
59 - 3ก3 - - ร้อยละของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาต เริ่มรายงานผลไตรมาส 3 เริ่มรายงานผลไตรมาส 3 95.35 ร้อยละ 94.60 80 ย อ พ ต ส วอ ย อ พ ต ส วอ ไฟล์เอกสาร
60 - 4ก2 - - ร้อยละความสำเร็จของแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 40 66.67 คิดเป็นร้อยละ 100 100 ทุกหน่วยงาน บงกชเกษ สล. 7099 -
62 11กจ1 - - - จำนวนตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นได้รับการควบคุม (รายการ) 14,928 รายการ 19,746 รายการ 25,589 รายการ 33,093 รายการ 26,500 รายการ ต. ชลามาศ ต. 7771 -
63 21กจ1 - - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อระบบการให้คำแนะนำและสนับสนุนนวัตกรรม ร้อยละ 85.82 ร้อยละ 85.82 ร้อยละ 82.34 ร้อยละ 82.34 ร้อยละ 80 สสผ. กนกกาญจน์ สสผ. 7430 -
64 21กจ2 - - - ร้อยละของระยะเวลาของการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วิจัยและผลิตในประเทศ ที่ลดลง ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเทียบกับคำขอประเภทเดียวกัน ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี 26.76 ร้อยละ 30 สสผ. กนกกาญจน์ สสผ. 7430 -
65 31กจ1 - - - จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี ประเมินผลสิ้นปี 23 ผลิตภัณฑ์ 26 ผลิตภัณฑ์ ณัฐนุช อ. 7214 -
67 41กจ1 - - - จำนวนผู้ประกอบการด้านยาที่สามารถปรับตัวได้ตามข้อตกลงอาเซียน 23 ราย 57 ราย 85 ราย 100 ราย 100 ราย วราวุธ ย. 7341 -
68 41กจ2 - - - ร้อยละของสถานที่ผลิตผักและผลไม้สดกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 28.57 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ณัฐนุช อ. 7214 -
69 41กจ3 - - - จำนวนเครือข่ายที่ร่วมผลักดันมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย (ยา) ย. นภาภรณ์ 7155 -
70 51กจ1 - - - จำนวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 413,334 673,305 1,002,269 1,436,262 976,650 รายการ พ, ต, สว, ด่าน, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 -
71 51กจ2 - - - จำนวนการพิจารณาอนุญาตสถาน-ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6,883 11,069 14,080 17,060 27,330 ราย พ, ต, สว, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 -
72 51กจ3 - - - จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 5,387 12,186 18,196 20831 18,850 รายการ พ, ต, สว, ด่าน, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 -
73 51กจ4 - - - จำนวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 2,548 รายการ 6,168 รายการ 23,007 รายการ 24,794 รายการ 10,000 รายการ พ, ต, สว, ยา, อาหาร ภัทรพร,วชิราภรณ์ ศรป. 7410 -
74 51กจ5 - - - จำนวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 26,731 154,714 243,029 324,680 319,000 รายการ พ, ต, สว, ด่าน, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 -
75 51กจ6 - - - จำนวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 1,173 2,647 3,796 5,762 4970 ราย พ, ต, สว, ยา, อาหาร วธู ช. 7269 -
76 52กจ1 - - - จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ 175เรื่อง/155ครั้ง 340 เรื่อง 396 ครั้ง (ต.ค.61- มี.ค.62) 418 เรื่อง 514 ครั้ง (ต.ค.61-มิ.ย.62) 654เรื่อง/761ครั้ง (ต.ค.61-ก.ย.62) 367 เรื่อง / 443 ครั้ง พศ ภูมิพัฒน์ พศ. 7125 -
77 52กจ2 - - - จำนวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 30% 60% 87% (ต.ค.61-มิ.ย.62) 100% (ต.ค.61 - ส.ค.62) 4 โครงการ พศ ภูมิพัฒน์ 7125 -
78 53กจ1 - - - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาความสามารถ 44 ราย 102 175 ราย 205 ราย 200 ราย พัชรีวรรณ ย. 7315 -
79 61ล1 / ผ1 / กจ1 - - - ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ร้อยละ 24.83 ร้อยละ 51.89 ร้อยละ 78.30 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สล อรอนงค์ สล. 7130 -