รอสักครู่

ติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติการ

ลำดับ หน่วยงาน จำนวนโครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ไป สถานะการดำเนินโครงการเสร็จสิน
1 สำนักยา 10 42,368,100.00 43,103,618.37 10
2 สำนักอาหาร 13 20,622,240.00 19,358,186.72 7
3 สำนักด่านอาหารและยา 6 + 1 2,257,680.00 1,639,974.97 7
4 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง 7 4,757,800.00 2,795,137.44 7
5 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 5 1,430,000.00 1,515,872.78 5
6 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 8 1,831,800.00 1,755,365.30 8
7 กองควบคุมวัตถุเสพติด 6 1,492,450.00 1,099,404.00 6
8 สำนักงานเลขานุการกรม 5 1,667,100.00 812,051.10 4
9 กองแผนงานและวิชาการ 15 + 2 7,113,123.00 6,192,759.73 15
10 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 9 38,839,000.00 35,308,435.10 9
11 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 8 6,790,000.00 9,883,948.00 7
12 กลุ่มกฎหมายอาหารและยา 3 696,050.00 582,195.00 3
13 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 29,300.00 29,300.00 1
14 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 + 1 564,000.00 523,520.24 3
15 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 7 37,244,400.00 36,448,619.00 6
16 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 0 0.00 0.00 0
17 ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7 + 1 4,235,000.00 3,533,157.20 8
18 กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 22,014,300.00 21,987,977.44 2
19 กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 700,000.00 630,995.00 1
พัฒนาระบบโดย กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เบอร์ 02-590-7290